Elektrotechnische vakhandel
Technische ondersteuning
Studie en ontwerp

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden
Ondernemingsgegevens

Vof Easy-tech
Merodestraat 18, 9130 Kieldrecht

BE BE0634817884

Algemeen
De volgende bepalingen hebben specifiek betrekking op een verkoop aan de consument via onze website, telefonisch, per mail, zonder dat er op enig ogenblik contact is geweest tussen de verkoper en koper waardoor er sprake is van een “verkoopovereenkomst op afstand”.
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief en inclusief 21% BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, de verzendkosten worden apart aangerekend.
Alle op de website genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten of prijsaanpassingen door de fabrikant of groothandel. Indien er een foutieve prijs op de site staat wordt de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Door het accepteren van een aanbod of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de klant onze voorwaarden .
De eindgebruiker verklaart er zich bij deze mee akkoord dat de geplaatste bestelling via de webshop dezelfde waarde heeft als een onderhandse akte. De mail die ter bevestiging van uw bestelling wordt gestuurd zal dienen als onherroepelijk bewijs van bestelling.
Een opgegeven leveringstermijn mag nooit als bindend beschouwd worden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De consument kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding.
Alle op de website genoemde levertermijn en voorraden zijn onder voorbehoud van typefouten. Indien er een foutieve levertermijn op de site staat wordt de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Vezendkosten

Verzending is gratis bij aankopen boven de 100 Euro voor BE. Alle verzending buiten België worden de verzendkosten opgesteld naar gelang gewicht en te versturen land.

We streven ernaar om bestelling die voor 17u gemaakt worden, de volgende werkdag te verzenden. Grotere bestelling meer dan 200€ worden indien voorradig de volgende dag geleverd.
Verzendkosten bij aankopen minder dan 100 zijn 8€, bij kleine verpakkingen. Indien het pakket te groot of te zwaar is wordt de klant op de hoogte gebracht per mail dat de verzendkosten zijn opgelopen.

Verzakingsrecht
Deze bepaling heeft specifiek en enkel betrekking op verkopen aan U via onze webstek, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen U en Easy-tech én er sprake is van een "overeenkomst op afstand" overeenkomstig artikel 45 e.v. van de wet van 6 april 2010 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, en diens uitvoeringsbesluiten. Is zulks niet het geval, dan kan U zich niet beroepen op deze bepaling.
In sommige gevallen heeft U een verzakingsrecht, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden :
U bent consument zoals gedefinieerd in de wet van 6 april 2010 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument;
Het product dat werd aangekocht is niet op maat vervaardigd, heeft geen persoonlijk karakter of is niet speciaal voor U besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd;
Het product bevat niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma, waaronder eveneens begrepen toestellen met onlosmakelijk verbonden voorgeïnstalleerde software;
De verzegeling van de software of programmatuur, of enig andere vergelijkbaar bewijs van niet-ingebruikname (waaronder eveneens begrepen de activatie en/of registratie van de voorgeïnstalleerde software ), is niet verbroken;
Het product kan worden teruggestuurd zonder snel beschadigd te geraken,
U kan zich enkel op dit verzakingrecht beroepen, indien U dit inroept volgens de volgende formaliteiten:
Het verzakingsrecht moet binnen de 14 werkdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen Easy-tech op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde bedrag terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs; dit bedrag zal worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door U op te geven;
Indien het product reeds in Uw bezit is, moet U het product binnen dezelfde termijn van 14 werkdagen terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel op Uw kosten.
Voor het overige en voor zover niet in strijd met de de wet van 6 april 2010 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, blijven de Algemene verkoopsvoorwaarden onverminderd van toepassing.

Garantie
Wettelijke garantie (enkel voor de consument)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online werden aangekocht dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Easy-tech.
Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van artikelen in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een korte levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs van de kant.

Offertes en aanvaarding van de bestelling
Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
Privacy
Easy-tech respecteert uw privacy conform de wet 8/2/1992, de wet op e-commerce van 11/03/2003 en het KB van 04/04/2003 betreffende persoonlijke gegevens. De klant heeft ten alle tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van de bestelling.
Wij geven of verkopen uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van adres en e-mail adres, nooit door aan derden. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders ,zoals transportbedrijven.

Bewijs
Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).
Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten. 


Toepasselijk recht

Ingeval van betwisting en of ingeval van aanwijzing van een deskundige zal men alleen de rechtbank van koophandel te Dendermonde bevoegd zijn.

Afdrukken